Rakennuslupa-asiakirjat

Mikäli et halua käyttää lupapiste.fi palvelua, voi rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen edelleen jättää paperisena tekniseen toimeen. Liitteitä toimitetaan jokaista yksi kappale, lukuun ottamatta pääpiirustuksia 2 sarjaa seläkkein. Alla olevista linkeistä saat tulostettavan hakemuslomakkeen:

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Omistus- tai hallintaoikeusselvitys edellytetään kaikissa lupahakemuksissa. Poikkeuksena on rakennusaikainen muutoslupahakemus, joka voidaan ottaa käsiteltäväksi ilman omistus- tai hallintaoikeuden selvittämistä, jos alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen hallintasuhteissa ei ole tapahtunut muutosta.

Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta voi olla seuraava:

 • Alle 3kk vanha jäljennös voimassaolevasta lainhuutotodistuksesta
 • jäljennös kauppakirjasta
 • jäljennös vuokrasopimuksesta

Kaupparekisteriote

Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.

Kaava- ja karttaotteet

Lupahakemuksen liitteenä on oltava kaava-alueella virallinen ote kaavasta ja kaava-alueiden ulkopuolella virallinen ote rekisterikartasta. Kaavaote on tarpeellinen suunnittelijalle jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Tilastolomakkeet (RH 1 ja RH 2)

RH 1:

Rakennushankeilmoitus (RH 1) liitetään aina lupahakemukseen, kun on kysymys uudisrakentamisesta,
laajentamisesta, uudestaan rakentamiseen verrattavasta muutostyöstä tai perusparantamisesta.
Rakennushankeilmoitus täytetään erikseen jokaisesta rakennuksesta.

RH 2:

Asuinhuoneistot -lomake (RH 2) täytetään, kun rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto ja muutostyössä, kun asuinhuoneistotiedoissa tapahtuu muutoksia.

RH-lomakkeiden täyttöohjeet ovat ko. lomakkeiden kääntöpuolella.

Naapurin kuuleminen ja tiedottaminen rakennuslupahakemuksesta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Naapurien kuulemisen kannattaa hoitaa luvanhakijan itse mikäli mahdollista ja säästää näin kustannuksissa. Luvanhakija on kuulemisen suorittaessaan vastuussa siitä, että kuulemisprosessi on suoritettu oikein (esitetty oikeat piirustukset kokonaisuudessaan ja annettu mahdollisuus ilmaista mielipiteensä). Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat. Lisäksi rakennushankkeesta on tiedotettava rakennuspaikalla työmaakyltillä. Kyltistä selviää rakennushankkeen laatu ja laajuus, rakennushankkeeseen ryhtyvä(t), pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja yhteystietoineen sekä kohteen aloitusajankohta (kk/v) ja arvioitu valmistumisajankohta (kk/v).

Luvan voimassaoloajan pidentämisen ja jatkamisen yhteydessä naapureiden kuulemista ei tarvita.

Ennakkoluvat

Mikäli hankkeelle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös, tarvitaan luvan liitteeksi niiden alkuperäinen päätöspöytäkirja varustettuna lainvoimaisuusleimalla.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys sekä pohjatutkimus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina
omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.

Energiaselvitys ja -todistus

Rakennuksen energiaselvitys- ja –todistus tulee liittää hakemukseen, jos kyseessä on uusi rakennus, jonka lämmitykseen käytetään energiaa. Rakennukset joille energiaselvitystä ja – todistusta ei tarvita, on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3.

Alustava jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus

Mikäli rakennusta ei liitetä viemäriverkostoon, on rakennuslupahakemukseen liitettävä pääsuunnittelijan allekirjoittama alustava jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus –lomake.

Perustelut poikkeamiselle

Mikäli rakennusluvan yhteydessä haetaan vähäistä poikkeamista määräyksistä ja säännöksistä, tulee lupahakemuksen yhteydessä esittää kirjallisesti mistä halutaan poiketa ja perustelut poikkeamiselle.

Valtakirja

Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja.

Ote kokouspöytäkirjasta

Jos luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö ja rakennustoimenpide saattaa olennaisesti vaikuttaa asumisolosuhteisiin kiinteistössä, on hakemukseen liitettävä asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.

Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä

Rakennuksen purkamislupaan tulee liittää selvitys purkujätteen määrästä, laadusta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Purkujäteselvitystä ei tarvita, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Purkamisluvassa tai purkamisilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Tieliittymälupa yleiseen tiehen liityttäessä

Rakennettaessa kaava-alueen ulkopuolella yleiselle tielle uusi liittymä, tarvitaan liittymän tekoon tiehallinnon lupa. ELYn lomakkeet.

Suunnittelijailmoitus

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan suunnittelijailmoitus tulee liittää lupahakemukseen.

Piirustukset

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, jotka pätevä suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.

Lupahakemukseen liitetään 2 sarjaa hankkeen pääpiirustuksia, jotka varustetaan seläkkeillä ja sidotaan sarjoittain yhteen. Piirustukset tulee laatia ja taittaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimusten mukaisesti.

Jäljempänä on esitetty luettelo piirustuksista, joita uudisrakentamisessa tarvitaan sekä luettelo asioista, jotka piirustuksissa yleensä on esitettävä. Muutos- tai laajennuslupaa haettaessa on piirustuksissa esitettävä purettavaksi aiotut sekä jäävät rakennusosat omilla merkinnöillään.

Suunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa.

Lupahakemuksiin on yleensä liitettävä seuraavassa esitetyt piirustukset:

Asemapiirros

Mittakaava 1:1000 tai 1:500

 • Rakennettavaksi aiotut rakennukset ja rakennelmat sekä aidat
 • Purettavat rakennukset, olemassa olevat rakennukset
 • Kaikki rakennukset on nimettävä käyttötarkoituksensa mukaan
 • Rakennuksen päämitat ja sen mitoitus rajoista ja rakennuksista
 • Jätehuolto
 • Pintavesijärjestelyt/ salaojan purkupaikat
 • Rakennusten vesi- ja viemärijohdot
 • Vesi- ja viemäriverkostoalueen ulkopuolella jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon sijainti ja etäisyydet
 • Maalämpöjärjestelmän sijainti
 • Ajo- ja kulkutiet, ajoneuvoliittymän leveys
 • Autopaikat, autopaikkalaskelma omakotitaloa suuremmissa hankkeissa
 • Kerrosala-, kokonaisala- ja tilavuuslaskelmat
 • Leikki- ja oleskelualueet, kuivatus- ja tomutuspaikat
 • Pihan pintamateriaalit
 • Korkeussuhteet korkeuskäyrin (olevat ja tulevat)
 • Tontin kulmapisteiden korkeusasemat
 • Rakennuksen nurkkapisteiden korkeusasemat (entiset suluissa)
 • Lattiatasojen korkeusasemat
 • Kadun korkeusasemat
 • Kiinteistön viralliset tunnukset
 • Kiinteistön rajat ja pituudet
 • Naapurien rakennukset ja rakennusalojen rajat
 • Ilmansuuntanuoli
 • Asemakaavan mukaiset rakennusalojen rajat
 • Tarpeelliset asemakaavamerkinnät mm. käyttötarkoitus, kerrosluku, rakennusoikeus

Istutukset

Rajalle istutettavista aidoista, pensasryhmistä ja niiden tarvitsemasta huoltotilasta on sovittava naapuritontin haltijan kanssa (naapurin kuuleminen).

Tonttiliittymä ja autopaikat

Tontille tuleva ajoneuvoliittymä saa pientalotontilla olla enintään 5 metriä leveä. Autopaikkoja on sijoitettava tontille vähintään asemakaavassa edellytetty määrä. Mikäli kaavassa ei ole määrätty autopaikkojen lukumäärää, tulee niitä olla rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Autopaikan etäisyyden asunnon tai työhuoneen ikkunasta, josta korvausilma tai tuuletus järjestetään, tulisi olla suurempi kuin 8 metriä. Pihajärjestelyt tulee suunnitella siten, että auton mahtuu kääntämään omassa pihassa. Autotallin oven edessä on oltava vähintään 5 metriä tilaa tontin puolella kadun puoleisesta rajasta mitattuna.

Pohjapiirrokset

 • mittakaava 1:50 tai 1:100
 • Rakennuksen päämitat (syvennykset, erkkerit, aukot lattiassa, yli 1,6 metriä korkeiden tilojen mitoitus)
 • Lattiatasojen korkeusasemat
 • Huoneiden käyttötarkoitus
 • Rakennusosien ainemerkinnät
 • Lämmitysjärjestelmä (kattilahuoneessa esitettävä kattilan teho)
 • Savuhormit (vaakaleikkaus mitoitettuna 1:20)
 • Ovien leveydet, mikäli leveys poikkeaa määräysten mukaisesta
 • Huoneiden kiinteä sisustus
 • Leikkausten paikat, viitemerkit
 • Muutosalan rajaukset
 • Palo-osastoinnin rajat ja tasot
 • Paloluokka, palovaarallisuusluokka ja suojaustaso
 • Hätäpoistumistiet

Olemassa olevat seinät ja muutokset esitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman piirustusmerkintöjen mukaisesti.

Leikkauspiirrokset ja rakennetyypit

 • Mittakaava 1:50 tai 1:100 ja 1:20
 • Kerroksen tai kerrosten korkeusasemat
 • Harjan, räystään yms. korkeusasemat
 • Kerros- ja huonekorkeudet
 • Ainemerkinnät
 • Vesikaton kaltevuus
 • Rakenteiden U-arvot
 • Rakenteiden paloluokka (eri paloalueita rajoittavissa rakenteissa)
 • Rakenteiden dB-arvo tarvittaessa
 • Rakennevahvuudet ja materiaalimerkinnät

Julkisivupiirrokset

 • Julkisivu- ja kattopintojen materiaalit ja värit (käsittelytapoineen)
 • Talotikkaat, vesikaton varusteet, esim. lumiesteet
 • Hätäpoistumistiet
 • Alkuperäisen maanpinnan korkeus katkoviivoin esitettynä
 • Kadunpuoleisella julkisivulla kadun korkeusasema
 • Savupiipun korkeus vesikatolla