Päätöksenteko

2021 alkaen kunnanvaltuuston ja -hallituksen, sivistys-,  hyvinvointi-  teknisen – ja keskusvaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löytyvät täältä

 Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan vain kuntalain mukaiset julkiset viranhaltijapäätökset 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki § 410/2015). Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävilläoloajan (38 päivää).

Päätösasiakirjoissa voidaan mainita liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007)

Kuntavaalien tulos

Oripään kunnassa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa vuosiksi 2021 – 2025 valituiksi tulleet valtuutetut ja heidän varajäsenensä

Sidonnaisuusilmoitukset

Ilmoitetut sidonnaisuudet