Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta voidaan periä lain mukainen asiakasmaksu. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaanperiä kunnan päättämä asiakasmaksu. Mahdollisista lakia laajemmista hyvityksistä voidaan päättää kunnassa toimivaltaisen toimielimen päätöksellä.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % ensimmäisen eli nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Oripään kunnan sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.3.2024 hyväksynyt uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.4.2024 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.4.2024 alkaen löytyvät tästä esitteestä. 

Merkittävimmät muutokset asiakasmaksujen perusteissa ovat:

  • Käytettävät maksuluokat 1.4.2024 alkaen ovat:
VARHAISKASVATUSAIKA tunteja / kuukausi asiakasmaksun suuruus
0 – 60 h/kk 40 % kokopäivämaksusta
61 – 80 h/kk 50 % kokopäivämaksusta
81 – 120 h/kk 60 % kokopäivämaksusta
121 – 140 h/kk 80 % kokopäivämaksusta
yli 141 h/kk 100 %
  • Esiopetuksen loma-ajat ovat kokonaan maksullista varhaiskasvatusaikaa
  • Varatun tuntimäärän ylittyessä, laskutetaan varhaiskasvatus toteutuneen tuntimäärän maksuluokkaa vastaavalla maksulla
  • Varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan, muutoksisista ilmoitetaan ja varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan eDaisy asiointipalvelussa.
  • Päätökset annetaan huoltajille sähköisesti eDaisyn käyttöönoton jälkeen 1.5.2024 alkaen.

1.8.2022 alkaen oikeus maksuttomaan heinäkuuhun on, mikäli lapsi on ollut hoidossa edellisen vuoden elokuussa ja on ollut keskeytyksettä varhaiskasvatuksessa koko toimintavuoden. Mikäli lapsi on kesä-elokuussa poissa hoidosta yhdenjaksoisesti kahdeksan (8) viikkoa tai enemmän, hyvitetään hoitomaksu tältä ajalta kokonaisuudessaan.

Huomaattehan myös, että hoitomaksua ei peritä, mikäli hoito keskeytetään vähintään 4 viikon  yhtäjaksoiseksi ajaksi ja siitä on ilmoitettu etukäteen varhaiskasvatuksen vastuuhenkilölle.

Perhepäivähoidossa, mikäli varahoitoa ei ole varattu koko toimintakaudella ja perhe järjestää hoidon itse perhepäivähoitajan ollessa poissa työstä: hyvitettävät päivät perhe ilmoittaa itse suoraan toimistosihteerille.

Tuloselvitys

Perheen tulee toimittaa tuloselvitys kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta ensisijaisesti sähköisen eDaisy  -järjestelmän kautta. Tuloselvityksen voi jättää myös jo varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä. Maksupäätös asiakasmaksusta tehdään aina varhaiskasvatuksen alkaessa sekä maksuperusteiden muuttuessa. Maksuperusteiden muuttuessa laskuttajan taholta, lähetetään erillinen tuloselvityspyyntö, jossa on mainittu viimeinen palautuspäivä.

Mikäli tuloja ei ilmoiteta tai halutaan niitä ilmoittamatta hyväksyä korkein maksu, varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu, jota ei korjata takautuvasti ilman erityisen painavia perusteluja.

 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toimitetun tuloselvityksen perusteella. Tulotiedot tarkistetaan tulorekisteristä asiakasmaksun määräämistä varten.

Maksu tarkistetaan, kun:

  • perheen tulot muuttuvat
  • perheen koko tai olosuhteet muuttuvat
  • lapsen hoidontarve muuttuu
  • voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat

Mikäli perheen tulot tai koko muuttuvat, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi eDaisy -järjestelmän muutosilmoituksella tai tekemällä uuden tuloselvityksen. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan muutosilmoituksen perusteella seuraavan kuukauden alusta lukien.