Aamu- ja iltapäiväkerho

Aamu- ja iltapäiväkerho

Aamu- ja iltapäiväkerho toimii koulun työvuoden aikana. Aamutoiminta klo 7.00 – 8.15 järjestetään koululla ja iltapäiväkerho myös Oripään koululla klo 12.45 – 17.00 maanantaista perjantaihin. Kerhoa ei ole koulun päätöspäivinä. Iltapäiväkerho on tarkoitettu ensisijaisesti 1. – 2. luokkien oppilaille sekä erityisopetukseen siirretyille 1. – 9. luokkine oppilaille. Kerhossa askarrellaan, leikitään, liikutaan, pelaillaan ja lauletaan. Jos on hoidontarvetta klo 17.00 jälkeen, siitä tulee tehdä erillinen hakemus varhaiskasvatukseen. Koulun kerhomaksu ei kata tätä hoitoa.

Yhteystiedot:

sähköposti:  iltapaivakerho@oripaa.fi
puh. 040-747 2276

Päivärytmi on:
12.45 – 13.45  Leikkiä ja läksyjä
13.45 – 14.30  Välipala, lukutuokio
14.30 – 15.30  Toimintatuokio (ohjattua tekemistä)
15.30 – 16.00  Ulkoilua Tarvittaessa toimintatuokiota pidennetään klo 16.30 asti.
Kerhoon ilmoittautuminen tapahtuu kerho-ohjaajilta saatavalla lomakkeella. Esikoululaiset ja 1. luokkalaiset saavat kevään aikana ilmoittautumislomakkeen, jolla ilmoittaudutaan seuraavalla lukukaudella toimivaan kerhoon. Jos lapsi lopettaa iltapäivätoimintaan osallistumisen kesken lukuvuoden, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus rehtorille tai ohjaajille. Muutoin  laskutetaan myös seuraava kuukausi. Iltapäivätoiminnassa ovat voimassa kunnan koulutustoimialaa koskevat vakuutukset.

Kerhomaksut alkaen 1.8.2020:

5 €/lapsi/toimintapäivä kuitenkin niin, että enimmäismaksu on 100 €/kalenterikuukausi.
Jos on hoidontarvetta klo 17.00 jälkeen, siitä tulee tehdä erillinen hakemus varhaiskasvatukseen. Koulun kerhomaksu ei kata tätä hoitoa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet:

1. Turvallisen iltapäivän järjestäminen
• Vuosiluokkien 1 – 2 oppilaille sekä muiden luokkien osalta erityisopetukseen otetuille lapsille arkipäivisin klo 12.45 – 17.00
2. Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
• Iltapäivätoiminnan ohjaajilla on koulun työntekijöinä vastuu tukea lapsen kasvatusta
• Päämääränä on luoda sellainen toimintaympäristö, joka edistää lapsen suotuisaa kehitystä
• Toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen, jossa korostuu yhteinen vastuu ja mielenkiinto lapsen kehityksestä
3. Tukea lapsen tunne-elämän ja sosiaalisuuden kehitystä
• Jokaisella lapsella on oikeus kokea olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään
• Lasta ohjataan ilmaisemaan erilaisia tunteita ja oppimaan niiden säätelyä sekä vastavuoroisuutta
• Toiminnan tavoitteena on löytää persoonallisuuden kasvua tukevia harrastuksia
• Korostaa osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia
• Kiitoksella, rohkeudella ja rajojen asettamisella tuetaan itsetunnon kehitystä ja luottamuksen syntymistä omiin taitoihin
4. Tukea lapsen eettistä kasvua
• Lähtökohtana on perusopetuksen arvopohja sekä koulun toimintaa ohjaavat kasvatukselliset periaatteet
• Tärkeää erityisesti aikuisen antama käyttäytymisen malli, keskeiset vuorovaikutussuhteet sekä arvipäivän tilanteissa kohdattavat oikean ja väärän käsitteet
• Tavoitteena on ymmärtää vastuullisuutta ja vastavuoroisuutta:
o Omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista
o Toisen hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
o Oman käyttäytymisen aiheuttamista seurauksista ja tunteista sekä itselle että toiselle
o Ryhmän toimintaan liittyvistä sopimuksista ja annettujen ohjeiden noudattamista
o Suhtautumisesta ympäristöön ja luontoon
5. Lisätä lapsen osallisuutta, tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä
• Annetaan lapselle mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun sekä tulla kuulluksi
• Edistää erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuureista tulevien lasten osallisuuden toteutumista
Jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista tukea ja ohjausta