Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Ensisijaista on ottaa huomioon lapsen etu.

Viranomaisilla on lastensuojeilmoitusvelvollisuus havaitsemastaan lastensuojelutarpeesta. Myös jokainen, jolle nousee huoli lapsen tilanteesta, voi tehdä lastensuojelun työntekijälle lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös lapsen tai huoltajan omasta yhteydenotosta.

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Tämän jälkeen tehdään sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Arvioinnissa sosiaalityöntekijä selvittää ja arvioi lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarvetta. Arvio tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Arvion aikana kuullaan asiakkaita ja osallistetaan heitä arvioimaan lapsen ja omaa tilannetta. Lisäksi kartoitetaan perheen kanssa työskentelevien yhteistyötahojen näkökulmat. Tavoitteena on arvioida riskien ja ongelmien merkitystä lapsen tämän hetkisessä elämäntilanteessa sekä tulevaisuudessa, sekä selvittää lapsen ja perheen voimavarat suojella lasta näiltä riskeiltä. Selvityksen perusteella voidaan tarjota mahdolliset tarvittavat tukitoimet. Arvion valmistuttua laaditaan yhteenveto, jossa ilmenee selvityksen sisältö, käytetyt menetelmät ja tehtyjen havaintojen kuvaus tiiviisti ja lyhyesti.

Lastensuojelun tukitoimista avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja –mahdollisuuksia. Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa tehostettu perhetyö, perhekuntoutus sekä lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut. Avohuollon tukitoimena voidaan myös sijoittaa lapsi yksin tai yhdessä häntä hoitavan henkilön/henkilöiden kanssa kodin ulkopuolelle.

Jos avohuollon tukitoimin ei kyetä riittävästi auttamaan lasta, on hänellä oikeus huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perheessä tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi tai nuori saattaa olla pitkään erityisen tuen tarpeessa ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojeluilmoitukseen pääset tästä linkistä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen pääset tästä linkistä. 

Lisätietoa:
http://www.lastensuojelu.info/fi/index.html
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja