Ympäristön suojelu

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki (YSL) on pilaantumisen torjunnan yleislaki, ja sitä sovelletaan kaikkien pilaantumista aiheuttavien päästöjen ehkäisyyn. Ympäristönsuojelulaissa on säännökset muun muassa ympäristönsuojelun yleisistä periaatteista ja velvollisuuksista, lupamenettelyistä ja -viranomaisista sekä korvauksista ja muutoksenhausta.

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, asetuksella tarkemmin säädettävällä toiminnalla. Lisäksi tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Ympäristön suojelulain mukaiset ilmoitukset ympäristöministeriön sivuilla.

Ympäristöluvan hakeminen

Tiettyihin toimintoihin tulee hakea ympäristönsuojelulain (YSL) ja ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) mukaisesti ympäristölupaa. Tällaisia ovat mm. suurehkot eläinsuojat ja huoltoasemat. Ympäristölupavelvollisuus määräytyy joko asetuksen 1 §:n mukaisen laitosluettelon perusteella tai lain 28 §:n 2 momentin mukaisten vaikutusten ja toimintojen mukaisesti.

Ympäristölupahakemuksen tekemiseen voidaan käyttää Suomen ympäristökeskuksen lomaketta:

Ympäristölupahakemus

Lomakkeita saa myös lupaviranomaisilta. Lisätietoja luvan tarpeesta tai muista lupakäsittelyyn liittyvistä asioista saa tekniseltä johtajalta.

Ympäristölupapäätöksestä peritään Oripään kunnan ympäristön-suojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Tietyissä hankkeissa ja ohjelmissa täytyy suorittaa ympäristövaikutusten arviointi, ennen kuin ympäristölupa voidaan myöntää. Ympäristövaikutusten arviointi suoritetaan hankkeen tai ohjelman haitallisten ympäristövaikutusten tunnistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon hankkeen tai suunnitelman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja siinä käsiteltyjen seikkojen kattavuudesta.

Ympäristölupiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo tekninen johtaja.