Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen kohdistuu ensi sijassa soravaroihin, mutta yhä enenevässä määrin myös kallion kiviainekseen. Soran ja kalliokiven ottaminen vaikuttavat aina maisemaan. Maa-ainesten ottaminen suunnitellaan ja järjestetään siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueiden jälkihoidolla, johon kuuluvat mm. alueen siistiminen ja muotoilu sekä alueen sopeuttaminen tulevaan käyttötarkoitukseen.

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan lupa. Lupaedellytyksissä otetaan huomioon maa- ja kallioperän muotojen, erikoisten luonnonesiintyminen ja kauniin maisemakuvan suojelu sekä pohjavesien suojelu. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitellulla hakemuslomakkeella. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

 • selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
 • ottamissuunnitelma, jossa mukana:
  • alueen nykytilan kuvaus
  • ainesten ottamistoiminnan kuvaus
  • ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
  • alueen maisemointi ja jälkihoito
  • karttaosa
 • karttapiirrokset
 • selvitys naapurien kuulemisesta
 • selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista
 • pohjavesitiedot

Oripään kunnan alueella on  maa-aineslupia.